IT bör vara en naturlig del av introduktionen av nyanställda

I takt med att bolag i allt större utsträckning bygger sitt interna sätt att kommunicera på sina IT-system. Det är bra att man skapar tydliga rutiner för IT-användandet på bolaget, men desto tydligare rutinerna blir desto högre blir trösklarna för nyanställda att komma in i rutinerna. Företagsledningen har därför en mycket uppgift i att ge de som är nya på jobbet en tydlig utbildning i hur IT-systemen används och hur man arbetar med dessa på bolaget. Det ställer stora krav på IT-avdelningen att ta fram pedagogiska manualer för hur man kan arbeta med denna typ av utbildningar, detta kan med fördel göras tillsammans med personalavdelningen som ofta har det yttersta ansvaret för introduktion av nyanställda.